Podmínky použití


Náležitosti a podmínky portálu Názory zákazníků

Kdo jsme a na koho se tyto Náležitosti a podmínky vztahují

Vítejte na portálu Názory zákazníků!

Stránky Názory zákazníků provozuje dunnhumby Czech s.r.o. (dunnhumby, my, nám/nás nebo náš/naše). dunnhumby je součástí větší skupiny společností, takže když říkáme "skupina", máme tím na mysli naši mateřskou společnost dunnhumby Limited, její dceřiné společnosti a jejich vlastní dceřiné podniky, včetně dunnhumby a našich společných podniků (joint venture).

Těmito náležitostmi a podmínkami se řídí náš vztah se členy projektu Názory zákazníků a dalšími uživateli našich stránek. "Stránky" značí webové stránky Názory zákazníků a jakékoli aplikace projektu Názory zákazníků. Prosíme, abyste si tyto náležitosti a podmínky přečetli pečlivě, neboť dalším používáním našich stránek akceptujete tyto Náležitosti a podmínky, které mohou být čas od času námi upraveny (viz "Změny náležitostí a podmínek").
Mlčenlivost Nahoru

Osobní informace (např. vaše jméno, adresa, e-mailová adresa), které s námi sdílíte v souladu s podmínkami Názory zákazníků, podléhají naší Politice týkající se ochrany soukromí a cookies, jejíž podmínky tvoří součást těchto Náležitostí a podmínek. Prostudujte si prosím naši Politiku týkající se ochrany soukromí a cookies, abyste porozuměli našim praktikám, neboť dalším užíváním našich stránek tuto Politiku týkající se ochrany soukromí a cookies akceptujete, ať už jako návštěvník našich stránek, nebo jako člen portálu Názory zákazníků.

Upozorňujeme Vás, že jakékoli osobní informace zaslané jako příspěvek do projektu Názory zákazníků ve fóru a zhlédnutý ostatními se mohou stát veřejně dostupnými. Nejsme odpovědni za osobní informace, které se rozhodnete začlenit do takto poskytnutého obsahu.

Sdílení vašich příspěvků a dalšího obsahu Nahoru

Vedle osobních informací můžete sdílet další informace v souvislosti s portálem Názory zákazníků. Jako člen portálu Názory zákazníků můžete být pozván k účasti na dotaznících, telefonických pohovorech, průzkumech veřejného mínění, ve skupinovém rozhovoru, P2P chatových komunitách a dalších průzkumných činnostech (dále jako “průzkumy”).

Odesláním odpovědí na průzkumy či jiných myšlenek, návrhů či komentářů (dále jako "Příspěvky") do projektu Názory zákazníků prostřednictvím našich stránek či jiných stránek, které se rozhodnete propojit s účtem na portálu Názory zákazníků, nebo které mohou být zhlédnuty veřejností, berete na vědomí a souhlasíte s následujícím: (a) vaše příspěvky neobsahují důvěrné či vlastnické informace; (b) nemáme jakoukoli povinnost uchovávat mlčenlivost (výslovnou či implikovanou) s ohledem na vaše příspěvky; (c) my a naši klienti mohou použít či sdělit (nebo se rozhodnout nepoužít či nesdělit) vaše příspěvky pro jakékoli komerční účely, a to jakýmkoli způsobem, v jakémkoli médiu po celém světě; a (d) za žádných okolností nemáte nárok na jakoukoli kompenzaci či úhradu jakéhokoli druhu od nás či kteréhokoli našeho klienta.

Vyvěšením příspěvků na našich stránkách nebo stránkách třetí strany, které se rozhodnete propojit s účtem na portálu Názory zákazníků, nebo které mohou být zhlédnuty veřejností, prohlašujete, že vlastníte nebo máte právo používat veškerý obsah a informace, které vyvěšujete. Ačkoli budete nadále vlastnit své příspěvky, při publikování obsahu nebo informací na stránkách nám i našim klientům umožňujete přístup k těmto informacím a jejich používání. Pro obsah, na který se vztahují práva k duševnímu vlastnictví (jako fotografie a videa), nám udělujete nevýlučnou, sublicencovatelnou, celosvětovou licenci v režimu royalty-free (bezplatnou) k používání tohoto obsahu v souvislosti s vlastními marketingovými sděleními portálu Názory zákazníků a našich klientů. Například náš klient by mohl vytvořit reklamu za použití obsahu, který jste na naše stránky umístil.

Vy, nikoli my, jste zcela odpovědný za veškeré příspěvky, které uploadujete, vyvěsíte, zašlete e-mailem, odešlete či jinak zpřístupníte prostřednictvím portálu Názory zákazníků.

Nemáme žádnou povinnost revidovat příspěvky vyvěšené na našich stránkách, avšak berete na vědomí, že můžeme odmítnout vyvěsit či odstranit kterýkoli z vašich příspěvků dle našeho výhradního uvážení. Například můžeme odmítnout vyvěsit nebo odstranit kterýkoli z vašich příspěvků v případě, že tyto příspěvky porušují příslušné zákony, porušují práva třetích stran, atd.

Webové stránky třetích stran Nahoru

Naše stránky zahrnují odkazy na další materiály nebo webové stránky, které jsou provozovány třetími stranami (jako např. Facebook, Twitter nebo našimi klienty) a které nemáme pod kontrolou. Nejsme odpovědni za obsah na těchto stránkách či materiály nebo jakékoli ztráty či škody vámi utrpěné při přístupu k nim. Doporučujeme, abyste se seznámili s náležitostmi a podmínkami a politikami webových stránek třetích stran, ke kterým přistupujete z našich stránek.

Váš závazek se zasazovat o práva ostatních lidí Nahoru

Respektujeme práva ostatních a očekáváme totéž od vás. Potřebujeme, abyste nám pomohli uchovat naše stránky bezpečné, což zahrnuje následující závazky z vaší strany:
(a) Záměrně nebudete zasahovat do užívání stránek kýmkoli jiným či do jejich osobního počítačového vybavení.
(b) Nebudete vyvěšovat obsah, který má povahu falešné zprávy, nepřípustného jednání, který je urážlivý, neslušný, obscénní, pomlouvačný, výhružný, pohoršlivý či je jiné nelegální povahy.
(c) Nebudete vyvěšovat obsah, který narušuje či porušuje práva (jako např. práva k duševnímu vlastnictví) druhé osoby, či jinak porušuje zákon.
(d) Nebudete na stránkách vyvěšovat neautorizovaná obchodní sdělení či používat (nebo licencovat ostatní, aby používali) jakýkoli obsah vyvěšený na stránkách (včetně svého vlastního) pro jakékoli obchodní účely.

Online bezpečnost Nahoru

Jakmile se stanete členem projektu Názory zákazníků, budete mít účet a přihlašovací jméno. Jste odpovědný za uchování důvěrnosti o informacích k vašemu účtu a za zachování online bezpečnosti. Tudíž je vaší odpovědností se ujistit, aby vaše hesla a čísla PIN byla uchována v tajnosti a přísné důvěrnosti. Nemůžeme být odpovědni za jakékoli ztráty či škody, které utrpíte v důsledku toho, že k nim získá přístup někdo jiný, dokud neobdržíme zprávu, že tato činnost je prováděna bez vašeho souhlasu. Zavazujete se ihned sdělit (komu) dunnhumby jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla či čísla PIN nebo jakékoli jiné porušení bezpečnosti, o kterém se dozvíte. Dále jste odpovědný za veškerá vyvěšení a veškeré další činnosti prováděné pod vaším účtem.

Doporučujeme, abyste při používání našich stránek své zařízení chránil. Činíme přiměřená opatření k tomu, abychom své stránky uchovali bez virů a závad, avšak nemůžeme zaručit, že použití nebude mít za následek poškození vašeho hardwaru, softwaru či jakýchkoli dat s nimi souvisejících.

Duševní vlastnictví Nahoru

Skutečnost, že používáte naše stránky nebo že jste členem projektu Názory zákazníků, Vás neopravňuje k přístupu k jakýmkoli informacím či ke stažení jakýchkoli informací, které na našich stránkách vyvěšujeme, kteréžto zůstávají naším duševním vlastnictvím či duševním vlastnictvím našich poskytovatelů licence.

Pokud uvádíme, že obsah je k dispozici pro stažení, můžete si pro své vlastní osobní nekomerční použití stáhnout jednu kopii. To však za předpokladu, že neporušíte žádná autorská (©) a vlastnická sdělení, nebudete provádět žádné změny v obsahu a nepoužijete obsah k tomu, abyste byl s námi, naší skupinou nebo produkty či značkami souvisejícími s portálem Názory zákazníků jakkoli spojován.

Těmito Náležitostmi a podmínkami vám neudělujeme licenci k používání duševního majetku (včetně našeho jména či loga) spol. dunnhumby nebo naší skupiny.

Vzorky zdarma Nahoru

Čas od času Vám můžeme zaslat vzorek produktu zdarma, který je určen k vyzkoušení před účastí v průzkumu. Pokud tak učiníme, vynasnažíme se produkty zaslat efektivně a včasně, avšak nemůžeme zaručit stav (za)balení produktů nebo určitý časový rámec z důvodu povahy odvětví týkajícího se zasilatelských a fulfillmentových služeb.

Produkty neurčené k přeprodeji Nahoru

Jakýkoli produkt, služba, kupon či voucher námi či kterýmkoli naším klientem nabízený není určen k přeprodeji. Jakékoli porušení (o kterém rozhodneme výhradně my) tohoto ustanovení členem může vést k vyřazení z příslušného průzkumu nebo k ukončení vašeho členství.

Naše odpovědnost Nahoru

Přečtěte si tento oddíl pečlivě, protože omezuje odpovědnost spol. dunnhumby, naší skupiny a našich afilací, spřízněných společností, vedoucích pracovníků, jednatelů/ředitelů, zaměstnanců, agentů, zástupců, partnerů/společníků a poskytovatelů licence (dále jako "subjekty portálu Názory zákazníků"). Zákony některých zemí nepovolují některá či žádná omezení uvedená níže. Žádné ustanovení tohoto oddílu není určeno k omezení práv, která můžete mít a která nesmí být ze zákona omezena.

Nebudeme odpovědni vůči vám za:

(a) jakoukoli ztrátu příjmu, ztrátu v podnikání či ušlý zisk, ztrátu goodwillu, zbavení možnosti využití či ztrátu nebo poškození dat, včetně (mimo jiné) škod týkajících se nezáměrného zneužití osobních informací členů nebo uživatelů z naší strany;

(b) jakoukoli ztrátu či škodu, která nebyla způsobena naším porušením těchto Podmínek používání nebo porušením naší zákonné povinnosti řádné péče;

(c) jakoukoli ztrátu či škodu, která nebyla přiměřeně předvídatelným následkem buď našeho porušení těchto náležitostí a podmínek, nebo porušení naší zákonné povinnosti řádné péče. Ztráta nebo škoda je "přiměřeně předvídatelná", pokud před vaším přístupem na tyto stránky byla tato škoda buď (i) vámi nebo námi předpokládána, nebo (ii) jste nám sdělili, že ke ztrátě může dojít, pokud bychom tyto podmínky používání nebo naši zákonnou povinnost řádné péče porušili; nebo

(d) jakákoli ztráta nebo škoda vámi utrpěná v důsledku toho, že neučiníte přiměřená opatření proti této ztrátě nebo škodě, jako např. prostřednictvím instalace antivirového softwaru.

S ohledem na členy a uživatele pouze v rámci EU se žádným ustanovením těchto podmínek používání nevylučuje, ani neomezuje naše odpovědnost za podvod, smrt či osobní újmu způsobenou naší nedbalostí, či jakákoli odpovědnost, která nesmí být dle platného zákona vyloučena či omezena.

Pokud požadujete více informací o svých zákonných právech, kontaktujte prosím svou místní organizaci pro obchodní standardy nebo ochranu spotřebitele.

Vaše odpovědnost během žaloby Nahoru

Při obraně před žalobou podanou proti nám třetí stranou, která vyplývá z vašeho porušení těchto Náležitostí a podmínek, se zavazujete s námi spolupracovat a pomoci nám, přičemž nám umožníte tuto žalobu řešit.

Změny těchto náležitostí a podmínek Nahoru

Občas budeme muset tyto Náležitosti a podmínky změnit. Pokud tak učiníme, pak Vám dáme vědět tím, že na našich stránkách vyvěsíme oznámení a dáme vám příležitost, abyste svůj souhlas potvrdili. Pokud se změnami nebudete souhlasit, pak prosím váš souhlas nepotvrzujte a stránky znovu nenavštěvujte ani nepoužívejte (viz "Ukončení členství" ohledně toho, jak ukončit svou účast jako člen). Dalším používáním našich stránek - po provedení změn v politikách - dáváte svůj souhlas s modifikovanými Podmínkami používání.

Změny portálu Názory zákazníků Nahoru

Příležitostně budeme muset průzkumy portálu Názory zákazníků, obsah na našich stránkách, či jiné aspekty portálu Názory zákazníků změnit, doplnit či stáhnout. Vyhrazujeme si právo toto učinit bez jakékoli odpovědnosti vůči vám.

Mezinárodní používání Nahoru

Snažíme se vytvořit globální portál Názory zákazníků podle jednotných standardů pro každého, avšak musíme taktéž dodržovat místní zákony.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní informace mohou být zaslány do místa, které nemusí poskytovat stejnou právní ochranu osobních informací jako země, ve které žijete. Učiníme veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby vaše osobní informace měly vždy v účinnosti adekvátní právní ochranu. Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, nebudeme žádné z vašich osobních informací zasílat mimo EHP.

K účasti v projektu Názory zákazníků musíte být rezidentem v České republice. Nečiníme žádné prohlášení v tom smyslu, že portál Názory zákazníků, jakékoli produkty nebo další materiály dostupné prostřednictvím našich stránek jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jiných zemích. Pokud se rozhodnete vstoupit na naše stránky z jiných zemí, činíte tak ze své vlastní iniciativy a jste odpovědný za dodržení místních zákonů.

Způsobilost Nahoru

Musíte mít 18 let či být starší, abyste mohl být členem projektu Názory zákazníků v České republice.

Máme právo určit, kteří členové jsou způsobilí k účasti v projektu Názory zákazníků a v jakémkoli jiném průzkumu námi nabízeném. Taktéž můžeme člena z projektu Názory zákazníků nebo průzkumu kdykoli odvolat, a to z jakéhokoli důvodu.

Na domácnost je dovolena pouze jedna registrace, pokud nejste členy jiných věrnostních programů souvisejících s portálem Názory zákazníků, v kterémžto případě se může registrovat každá osoba vlastnící jinou věrnostní kartu.

Ukončení členství Nahoru

Svou účast jako člena můžete kdykoli z jakéhokoli důvodu ukončit, a to navštívením stránky "Nastavení". Můžeme ukončit vaši účast jako člena kdykoli, a to z následujících důvodů:

1. Nevhodné používání portálu Názory zákazníků z vaší strany;

2. Porušení těchto Náležitostí a podmínek nebo Politiky týkající se ochrany soukromí a cookies z vaší strany, včetně porušení práv k duševnímu vlastnictví;

3. Váš pracovní poměr u konkurence spol. dunnhumby a/nebo naší skupiny;

4. Pokud sdílíte důvěrné informace spol. dunnhumby se třetí stranou. Například jakékoli informace o tom, jak portál Názory zákazníků funguje; nebo

5. Naše interní kritéria pro účastníky obecně ve vztahu k fungování kampaně nebo projektu Názory zákazníků.

Naše dohoda s vámi dle těchto Náležitostí a podmínek je plně v platnosti a účinnosti, když tyto stránky navštívíte, a/nebo když jste členem projektu Názory zákazníků a nadále jím zůstáváte i poté, co vaše účast skončí nebo je ukončena.

Zvláštní ustanovení o benefitech podle činností Nahoru

dunnhumby určí, které případné benefity je člen oprávněn obdržet, a to dle svého výhradního uvážení.

Členové mohou za účast v určitých aktivitách získat body projektu Názory zákazníků. Členům lze nabídnout volný vstup do losování za účast v určitých aktivitách (viz "Zvláštní ustanovení o losování").
Jakmile nasbíráte 1500 bodů projektu Názory zákazníků (nebo takový počet, který určíme), můžete si tyto body směnit za voucher do e-shopu mall.cz.

Můžete se taktéž rozhodnout pro přeměnu bodů projektu Názory zákazníků na hotovostní příspěvek pro dobročinnou organizaci.

dunnhumby nezaručuje ani neprohlašuje, že členové získají specifický počet (bodů) projektu Názory zákazníků, dunnhumby si vyhrazuje právo kdykoli přestat nabízet portál Názory zákazníků nebo jinak pozměnit podmínky, za nichž jsou body Názory zákazníků akumulovány nebo body Názory zákazníků směňovány, a to na základě vám učiněného sdělení.

dunnhumby nečiní žádné prohlášení či záruky, výslovné nebo implikované, s ohledem na:

- zboží nebo služby získané členy prostřednictvím výměny jakýchkoli voucherů nebo bodů projektu Názory zákazníků;

- jakékoli specifické produkty nebo služby dostupné pro výměnu; ani

- podmínky, za kterých jsou body projektu Názory zákazníků směňovány.

Členové se mohou spolehnout pouze na ty garance, záruky a případná prohlášení nabízená maloobchodními prodejci, výrobci zboží nebo dodavateli služeb.

Rozhodné právo Nahoru

Tyto Náležitosti a podmínky se řídí a interpretují v souladu se zákony České republiky a jakékoli spory rozhodnou pouze české soudy.

Dotazy Nahoru

Pokud máte dotazy ohledně těchto Náležitostí a podmínek, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@nazoryzakazniku.cz.